Rozporządzenie ogólne o ochronie danych RODO - Nowe zasady ochrony danych osobowych

Zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2016 r. nowego pakietu unijnych rozwiązań legislacyjnych w sprawie ochrony danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Adresaci:

organy administracji publicznej, przedstawiciele sektora prywatnego

Korzyści dla uczestników:

słuchacze zapoznają się z założeniami reformy, zmianami jakie wniesie od maja 2018, dostaną narzędzia do podjęcia działań dostosowujących ( dokumentacja, schemat działań, procedury)

Metodyka:

wykład, casusy, dyskusja

Czas:

6 godzin

Program:
 1. Od kiedy rozporządzenie stanie się wiążące i jak się do tego przygotować.
 2. Przetwarzanie danych osobowych- co ulegnie zmianie
  • ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zgoda ( brak obowiązku pozyskiwania zgody na piśmie-przypadki, brak obowiązku pozyskiwania zgody- przypadki), warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych,
  • zasady przetwarzania danych osobowych w zależności od ich kategorii
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dzieci,
  • podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych ,
  • wyłączenie przesłanki legalności prawnie usprawiedliwionego celu w odniesieniu do administracji
  • nowe pojęcia wprowadzone rozporządzeniem przy przetwarzaniu danych osobowych: profilowanie, pseudonimizacja, dane biometryczne, identyfikatory sieciowe.
 3. ADO - obowiązki w świetle regulacji RODO:
  • rejestracja i aktualizacja baz danych przyszłe wymagania:
  • obowiązek zgłaszania uchybień w ochronie danych osobowych w treści nowego Rozporządzenia,
  • obowiązek rejestracji czynności przetwarzania danych osobowych,
  • obowiązek dopełnienia zachowania nowych elementów przewidzianych w RODO dla umów powierzenia i podpowierzenia, zmiana w odpowiedzialności procesora współodpowiedzialność
  • obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce ( dawnego ABI),
  • obowiązek konsultowania przetwarzania danych osobowych z GIODO, w tym w kontekście zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji zapisów w ustawach branżowych, związanych z ochroną danych osobowych i dostosowania ich do RODO
  • obowiązek oceny skutków w zakresie ochrony danych osobowych
  • obowiązek uwzględnienia ochrony danych osobowych fazie projektowania
  • zmiana w konstrukcji obowiązków informacyjnych - rozbudowane obowiązki informacyjne (konieczność w tym zakresie ze strony kierownictwa ich weryfikacji) . 
 4. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych w świetle regulacji RODO:
  • wyznaczenie- kiedy jest obowiązkowe
  • status, podstawa współpracy, zadania, obowiązki i uprawnienia.
 5. Uprawnienia właścicieli danych osobowych:
  • prawo to tzw. " śmierci internetowej",
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego usługodawcy,
  • prawo do niepodlegania profilowaniu,
  • zasada przejrzystości przy przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Ułatwienia dla ADO związane z RODO:
  • brak obowiązku uzyskiwania zgody na piśmie
  • brak rejestracji zbiorów danych
  • uprawnienie do współadministrowania zbiorami danych,brak szczegółowych rozwiązań technicznych wymaganych od systemów teleinformatycznych
 7. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,
  • Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.
  • Kodeksy postępowania i certyfikacja: rola funkcjonowania kodeksów postępowań, określenie procedur certyfikacji podmiotów dokonujących operacji przetwarzania przez podmioty certyfikujące, które uzyskały uprzednio akredytację w trybie art. 43 rozporządzenia.