Finansowanie projektów szkoleniowych

Wiele projektów szkoleniowych i doradczych może być finansowanych ze źródeł publicznych takich jak Europejski Fundusz Społeczny lub Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Skorzystanie z dotacji może oznaczać nawet 80% dodatkowych środków w budżecie szkoleniowym, jednak czasochłonne procedury zniechęcają wiele firm do aplikowania o te środki.

Dlatego proponujemy Państwu model współpracy, w którym bezpłatnie przygotujemy wniosek
o dofinansowanie przy minimalnym zaangażowaniu z Państwa strony, a następnie profesjonalnie zrealizujemy dofinansowane usługi.

Proponowany model współpracy

…żadnych opłat – w ramach współpracy przy pozyskaniu oraz rozliczeniu dofinansowania nie pobieramy wynagrodzenia – naszym celem jest zrealizowanie dla Państwa wysokiej jakości usług szkoleniowych lub doradczych w ramach projektu;

…minimalna czasochłonność – znaczącą część pracy wykonujemy sami. Angażujemy Państwa tylko wtedy, gdy jest to naprawdę niezbędne;

…komfort współpracy – nasz Doradca w przyjazny sposób będzie Państwa wspierał przy zbieraniu niezbędnych informacji i dokumentów oraz przystępnie wyjaśni zawiłe procedury.

 

Etapy współpracy

 

  

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) – INSTRUMENT POLITYKI RYNKU PRACY

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W szkoleniach mogą brać udział również pracodawcy i właściciele firm. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument polityki rynku pracy wspierający osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji i pomaga w dostosowaniu się do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i zmian zachodzących na rynku pracy. Celem utworzenia KFS jest również zapobieżenie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku właściwych kompetencji, braku wiedzy zawodowej lub jej nieadekwatności. Inwestycja w kadry, zwiększenie potencjału kadrowego, to możliwość podniesienia pozycji rynkowej firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.

KFS – PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS;
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

ODBIORCY ŚRODKÓW Z KFS – KWOTY DO 100% KOSZTÓW SZKOLEŃ

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12 000 zł);
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych), ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12 000 zł).

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS

 1. Wybierz z oferty szkolenie lub studia podyplomowe.
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.
 4. Zapraszamy na szkolenie!

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW KFS NA 2018 ROK I ZASADACH ICH PODZIAŁU

Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.17.1065 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 14.639, Dz. U. 16.2155). KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

W Planie Funduszu Pracy na rok 2018 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 105 608 tys. zł. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, zdecydował o podziale tej kwoty w niżej opisany sposób.

Z ogólnej kwoty 105 608 tys. przeznaczonej na KFS wydzielona zostaje kwota 510 tys. zł na działania 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – po 30 tys. zł dla każdego podmiotu (co stanowi ok. 0,5% zaplanowanych środków). Środki te są przeznaczone na działania, o których mowa w art. 69a ust 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia.

Z pozostałej puli środków, tj. 105 098 tys. zł, 80%, czyli kwota 84 078,4 tys. zł dzielona jest na województwa zgodnie z poniższym wzorem podziału (proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia). Środki te wydatkowane będą przez powiatowe urzędy pracy – zgodnie z priorytetami Ministra - na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

 

Wzór podziału 80% środków (pozostałych po wydzieleniu kwoty dla ministerstwa i WUP-ów):

                                                     Zn
                                    Kn =   -------------- x Pi
                                                     Z

gdzie znaczenie symboli jest następujące:

 • Kn – kwota środków KFS, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy;
 • Pi – kwota stanowiąca 80% środków przewidzianych w planie KFS na finansowanie zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy, po wydzieleniu kwoty środków przeznaczonych na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra i samorządy województw określonych w art. 69. ust. 2 pkt 2-5;
 • Zn – liczba osób pracujących w województwie, według stanu na koniec I kwartału 2016 roku;
 • Z – liczba osób pracujących ogółem w kraju, według stanu na koniec I kwartału 2016 roku;
 • n – oznacza województwo.

 

Powyższe zasady podziału środków zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rynku Pracy na posiedzeniu w dniu 21 września 2017 r. Zgodnie z art. 109 ust. 2j ustawy o promocji zatrudnienia (…), zarząd każdego województwa dokonuje dalszego podziału środków na powiaty, na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów (ostateczne limity środków dla powiatów w oparciu o te informacje określa minister właściwy do spraw pracy).

Jednocześnie Rada zaopiniowała priorytety wydatkowania puli 80% środków KFS zaproponowane przez Ministra oraz ustaliła priorytety wydatkowania 20% rezerwy KFS.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.