Regulamin

Regulamin realizacji szkoleń otwartych organizowanych przez Firmę GOWIT Małgorzata Witańska

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez firmę GOWIT Małgorzata Witańska , ul. 6 września 9/6; 05-200 Wołomin, NIP 125 055 79 74
 2. § 2 Definicje
 3. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, organizowane zgodnie z ofertą umieszczoną na stronie www.gowit.pl, zwane dalej Szkoleniem.
 4. Organizator – GOWIT Małgorzata Witańska, ul. 6 września 9/6, Wołomin 05-200, NIP 125 055 79 74
 5. Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie, delegująca Uczestnika szkolenia.
 6. Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu.
 7. Rezygnacja – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego o wycofaniu uczestnika/uczestników z udziału w szkoleniu.
 8. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego formularz, dostępny on-line na stronie www.gowit.pl
§ 2 Warunki uczestnictwa w szkoleniu
 1. Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób.
 2. Terminy, tematy szkoleń oraz ceny umieszczane będą na stronie www.gowit.pl w menu „Szkolenia Otwarte”.
 3. odstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia na adres mail: szkolenia@gowit.pl
 4. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”, organizator wysyła w terminie do 2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 5. Zgłaszający może warunkowo zmienić szkolenie, którego dotyczy Zgłoszenie, przy czym zastosowanie mają poniższe warunki:
  a. Organizator może zaproponować to samo szkolenie, którego dotyczy Zgłoszenie w innym terminie.
  b. Organizator może zaproponować inne szkolenie, którego cena jest taka sama, jak cena szkolenia w Zgłoszeniu.
  c. Warunkiem dokonania zmiany szkolenia jest poinformowanie Organizatora przez Zgłaszającego nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, którego pierwotnie Zgłoszenie dotyczyło.
  d. Opłata za szkolenie, którego dotyczyło Zgłoszenie zaliczana jest na poczet nowo wybranego szkolenia.
§ 3 Zakres usługi
 1. Organizator realizuje szkolenie zgodnie z programem dostępnym na stronie internetowej www.gowit.pl, który jest zgodny z informacjami umieszczonymi w aktualnych ofertach handlowych.
 2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach.
 3. W przypadku szkoleń otwartych maksymalna liczba uczestników wynosi 12 osób na jedno szkolenie.
 4. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 5. Uczestnik szkolenia otrzymuje w cenie szkolenia materiały szkoleniowe.
 6. Uczestnik otrzymuje aktualną agendę szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 7. Uczestnik po szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
 8. Każdy z uczestników bezpośrednio po zakończeniu szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia.
§ 4 Warunki płatności
 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym „Terminarzem i cennikiem szkoleń otwartych” zamieszczonym na stronie www.gowit.pl, z uwzględnieniem ewentualnych Rabatów udzielonych Klientowi.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 3. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto „GOWIT” prowadzone w: mBanku nr rachunku: 23 1140 2004 0000 3402 7558 8490
 4. W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia, ilość uczestników, nazwę firmy oraz numer faktury pro forma
 5. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu kursu i wysłana wraz z zaświadczeniem (ami) na adres wskazany w „Formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”.
 6. Ceny podane w ofercie szkoleń są cenami netto i dodany do nich zostanie podatek VAT
  w obowiązującej wysokości. Szkolenia od 01.01.2011r są objęte podstawową, 23% stawką VAT.
 7. Osoby, które wypełniły i przesłały Zgłoszenie zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie na konto Organizatora najpóźniej na 7 dni od daty zgłoszenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
§ 6 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia z przyczyn organizacyjnych lub jeśli nie została zapisana minimalna wymagana liczba Uczestników.
 2. Organizator, w wypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego. Informacja dotycząca odwołania lub zmiany terminu szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do 1 – krotnej zmiany terminu szkolenia i jednocześnie wpłata zostaje przeniesiona na nowy termin szkolenia, w takim przypadku uczestnik nie ma prawa do wnioskowania o zwrot zaliczki/ przedpłaty.
 4. W przypadku, gdy szkolenie w kolejnym terminie nie odbyło się z winy Organizatora – dokonane wpłaty będą zwracane uczestnikom w ciągu 30 dni  od daty przesłania do Organizatora na piśmie informacji o rezygnacji ze szkolenia
 5. Organizator poinformuje e-mailem Zgłaszającego o wyznaczeniu nowego terminu szkolenia.
§ 5 Rezygnacja ze szkolenia
 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie
   a. Do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkolen
   b. Krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Zgłaszający ponosi opłatę w wysokości 100% ceny szkolenia.
 2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.
 3. W przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników, rezygnacja jednego z nich może wpływać na cenę jednostkową szkolenia dla innych Uczestników zgłoszonych na szkolenie przez Zgłaszającego.
 4. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Zgłaszającego z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
 5. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego Uczestnika szkolenia.
§ 6 Dane osobowe
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.).
 3. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zgłaszającego (imię i nazwisko, adres e-mail) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.
 4. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia certyfikatu ukończenia szkolenia oraz w celu prawnie usprawiedliwionych działań realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.
§ 7 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 Października 2014 roku do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 3. Aktualny regulamin dostępny jest zawsze na stronie www.gowit.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.