Szkolenia Zamknięte

METODYKA REALIZOWANYCH SZKOLEŃ

Szkolenia realizowane przez firmę GOWIT charakteryzują się doborem zróżnicowanych metod dydaktyczno-treningowych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez Uczestników. W przewadze występują ćwiczenia, prace zespołowe, eksperymenty i case study. Zarówno treści merytoryczne jaki metodyka szkoleń są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnień i problemów.

Metodologię realizacji szkoleń na zlecenie naszych Klientów przeprowadzamy kompleksowo, od początku do końca, wykorzystując i opierając się na następujących etapach współpracy:

 

ETAP I – SZCZEGÓŁOWA ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

 • Rozpoznanie preferencji, celów i oczekiwanych efektów szkolenia, przeprowadzone w formie rozmów z Klientami lub ankiet i badań wewnętrznych.
 • Dodatkowo przed przystąpieniem do szkolenia proponujemy Państwu przeprowadzenie wstępnego, krótkiego testu badającego poziom wiedzy merytorycznej Uczestników z zakresu objętego szkoleniem.
 • Etap analizy potrzeb szkoleniowych jest bardzo elastyczny, zawsze dostosowywany indywidualnie do Klienta. Zakres analizy i jej faktyczny przebieg ustalany jest zawsze z Klientem.

 

ETAP II – PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA SZKOLENIA

Na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego, w ustalonym miejscu i czasie, z udziałem Uczestników przeprowadzamy szkolenia.

Metody wykorzystywane przez Trenerów i Ekspertów GOWIT podczas szkoleń:

 • Prezentacja multimedialna połączona z wykładem – przedstawienie i usystematyzowanie wiedzy w poszczególnych modułach oraz zagadnieniach. Podsumowanie i utrwalenie podstawowych zasad i wniosków.
 • Ćwiczenia grupowe/gry zespołowe – zaangażowanie Uczestników w proces szkolenia, wymiana doświadczeń, uzyskanie efektu synergii, szybsze i skuteczniejsze uzyskanie pożądanych rezultatów. 
 • Case study – zaprezentowanie konkretnych sytuacji z życia codziennego, możliwość porównania i wymiany doświadczeń na temat pozytywnych i negatywnych rezultatów działań – daje to możliwość spojrzenia na zagadnienie przez pryzmat doświadczeń innych.
 • Dyskusje moderowane/problemowe/debata/burza mózgów – wymiana poglądów, odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych doświadczeń Uczestników związanych z omawianymi zagadnieniami. Dyskusje problemowe w grupach pozwalające na odzwierciedlenie własnych zachowań z przeprowadzonych ćwiczeń oraz utrwalenie ról funkcjonalnych.

 

ETAP III – BADANIE EFEKTÓW SZKOLENIOWYCH

Trójpoziomowa ewaluacja szkolenia polegająca na ocenie jakości szkolenia przez Uczestników oraz sprawdzeniu nabytej przez nich wiedzy i umiejętności.

 Badając efekty szkolenia wykorzystujemy następujące narzędzia:

 • Ankietę poszkoleniową, przeprowadzoną na zakończenie szkolenia, badającą zadowolenie i poziom satysfakcji Uczestników szkolenia.
 • Test wiedzy przeprowadzony na zakończenie szkolenia (ponowienie testu przeprowadzonego na początku szkolenia).
 • Raport podsumowujący, przygotowany na podstawie uwag, obserwacji Trenera, ankiet poszkoleniowych i testów wiedzy, podsumowujący szkolenie i dający rekomendację dalszych działań.

 

ETAP IV – KONSULTACJE POSZKOLENIOWE

Po zakończeniu szkolenia i dokonaniu jego oceny, dostępny jest adres e-mail przygotowany specjalnie dla Uczestników szkolenia, poprzez który mogą oni zadawać pytania, konsultować się z Trenerem i Koordynatorem Szkolenia. Czas trwania konsultacji to dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.
Nasze podejście do procesu szkoleniowego polega na prowadzeniu stałego dialogu z Klientem na każdym etapie realizacji projektów szkoleniowych. Rzeczywiste potrzeby Klienta związane z rozwojem pracowników są dla nas najważniejsze. Dialog, dopasowanie do potrzeb oraz osiągnięcie dzięki szkoleniu wymiernych efektów biznesowych to dla nas wartości priorytetowe. Wspólnie z Klientem badamy potrzeby, diagnozujemy problemy, określamy oczekiwane efekty. Polegając na naszym wieloletnim doświadczeniu, obowiązujących w Firmie wysokich standardach pracy oraz wiedzy naszych Trenerów podejmujemy wiele różnorodnych działań, których celem jest udzielenie takiej pomocy naszemu Klientowi, aby poprzez rozwój swoich pracowników mógł skutecznie zrealizować swoje cele i strategie biznesowe.

W celu osiągnięcia wysokiej efektywności szkoleń szczególną uwagę przywiązujemy do procesu:

 • wnikliwej diagnozy potrzeb szkoleniowych, określenia celów szkolenia i pożądanych rezultatów;
 • właściwego zaprojektowania struktury i metodologii szkolenia;
 • zaangażowania w proces szkoleniowy kadry menadżerskiej; 
 • zaprojektowania szkoleń interaktywnych i praktycznych, które pozwolą Uczestnikom poszerzyć wiedzę, przećwiczyć nowe umiejętności, udoskonalić zachowania i postawy;
 • zaplanowania procesu okołoszkoleniowego tak, aby ułatwić transfer nowych umiejętności do środowiska pracy;
 • oceny efektywności przeprowadzonego szkolenia.

Szkolenia realizowane przez Gowit charakteryzują się doborem zróżnicowanych metod dydaktyczno–treningowych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników. W przewadze występują ćwiczenia, prace zespołowe, eksperymentyi case study. Zarówno treści merytoryczne jaki metodyka szkoleń są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnieńi problemów.