ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH UNIJNYCH NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020

ADRESACI

Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za planowanie, przygotowanie i realizację zamówień publicznych, koordynatorzy projektów unijnych i inne osoby rozliczające projekty merytorycznie i księgowo oraz osoby kontrolujące realizację projektów

CEL

Celem szkolenia jest praktyczna pomoc uczestnikom w realizacji wydatków w społecznych i inwestycyjnych projektach dofinansowanych ze środków unijnych zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków. Uczestnicy zdobędą lub poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie legalnej i oszczędnej realizacji projektów, co zminimalizuje ryzyko uznania wydatków projektowych za niekwalifikowane z powodu błędów beneficjentów dofinansowania.

METODA

Warsztaty, wykład, dyskusja, analiza przykładowego regulaminu udzielania zamówień do 30 tys. euro uwzględniającego specyfikę zamówień finansowanych ze środków unijnych

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Unijne i krajowe regulacje w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
  • dyrektywy oraz komunikaty wyjaśniające Komisji dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień,
  • ustawa Prawo zamówień publicznych (z uwzględnieniem ostatnich i planowanych nowelizacji) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
  • wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w programach operacyjnych nowej perspektywy,
  • zalecenia Ministerstwa Rozwoju oraz pozostałych instytucji zarządzających,
  • wewnętrzne procedury udzielania zamówień o wartości do 30 tys. euro
   uwzględniające specyfikę zamówień publicznych w ramach projektów unijnych
 2. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów z sektora finansów publicznych oraz beneficjentów spoza sektora (np. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych)
  • ogólne zasady gospodarowania środkami publicznymi
  • zasady udzielania zamówień przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych
  • zasady udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
  • zasady wynikające z wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych oraz zaleceń Instytucji Zarządzających w poszczególnych programach operacyjnych
 3. Zasady szacowania wartości zamówienia publicznego przy dostawach, usługach i robotach budowlanych:
  • dostawy i usługi powtarzające się okresowo
  • udzielanie zamówień w częściach
  • zamówienia udzielane w ramach jednego lub kilku projektów przez jednego zamawiającego
 4. Obowiązki zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro w kontekście:
  • ustawy o finansach publicznych
  • ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach
  • zasad kwalifikowalności wydatków dotyczących projektów unijnych, w tym zasady konkurencyjności dla zamówień o wartości od 50 tys. zł
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych
  • przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego w ramach projektu unijnego
  • przesłanki stosowania trybów niekonkurencyjnych, w tym wynikający z wytycznych obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym (zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, negocjacje bez ogłoszenia)
  • uproszczenia dla usług niepriorytetowych
  • warunki podmiotowe i przedmiotowe stawiane wykonawcom
  • kryteria oceny ofert
  • uzupełnienia dokumentacji ofertowej w trakcie badania ofert
  • zakres poprawiania nieistotnych omyłek w ofercie
  • przesłanki wykluczenia wykonawców
  • przesłanki odrzucenia oferty
  • rozstrzygnięcie postępowania
  • protokół z postępowania i pozostała dokumentacja
 6. Zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości od 50 000 zł.
  • upublicznianie postępowania, w tym umieszczenie ogłoszenia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl,
  • opisz przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu,
  • problem konflikt interesów,
  • minimalna treść umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w tym stosowanie kar umownych
  • dokumentowanie postępowania
 7. Obowiązek i zasady stosowania klauzul społecznych
 8. Stosowanie trybów niekonkurencyjnych, w tym obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym (zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, negocjacje bez ogłoszenia)
 9. Realizacja zamówienia publicznego:
  • istotne i nieistotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty
  • kosztorysowe i ryczałtowe rozliczenie zrealizowanego zamówienia
  • dokumentacja odbioru zrealizowanych etapów, części lub elementów zamówienia
  • odpowiedzialność zamawiającego wobec podwykonawców
 10. Najczęstsze nieprawidłowości w zamówieniach publicznych realizowanych w ramach projektów unijnych na podstawie audytów Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, informacji Instytucji Zarządzających oraz orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
  • udzielenie zamówienia wykonawcy bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
  • nieuprawnione dzielenie zamówienia na części
  • nierealizowanie obowiązków w zakresie jawności postępowania (ogłoszenia)
  • bezpodstawne stosowanie niekonkurencyjnych  trybów udzielania zamówień
  • błędy w określeniu istotnych warunków zamówienia
  • nielegalne zmiany umów o udzielenie zamówienia publicznego
 11. Skutki niezgodnego z przepisami udzielenia zamówienia publicznego w projekcie unijnym:
  • zastosowanie korekt finansowych w wysokości do 100% wartości dofinansowania – zasady a praktyka stosowania
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych pracowników i innych osób działających w imieniu beneficjenta
  • odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników beneficjenta
 12. Zasady kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych