NOWELIZACJA POSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników organów administracji publicznej biorących udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze jednej z jego stron.

Cel szkolenia 

Podstawowym założeniem szkolenia jest analiza uprawnień procesowych organów administracji publicznej dotyczących przebiegu postępowania przed sądem administracyjnym I instancji, w tym postępowania dowodowego, czynności jakie należy podjąć aby wnieść skargę kasacyjną i zażalenie, jak powinna wyglądać odpowiedź na skargę, w jakich przypadkach postępowanie sądowe powinno ulegać zawieszeniu, a kiedy umorzeniu.

Podstawowe pytanie, stanowiące zarazem zachętę do udziału w szkoleniu powinno brzmieć: Co może zrobić pracownik organu administracji publicznej w postępowaniu przed sądem administracyjnym celem obrony wydanej decyzji, zaskarżonej do sądu?
Jakie środki przysługują organowi aby szanse na oddalenie skargi były większe?
Jaką taktykę, linię obrony powinien zastosować organ przed sądem aby uzyskać korzystny dla siebie rezultat?
Odpowiedzi na te pytania szukalibyśmy w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2012, poz. 270 ze zm., dalej p.p.s.a.).

Odwracając nieco te pytania można by również wskazać na kolejne z nich:
Co powinien uczynić organ po przegranej sprawie przed sądem, aby nie dopuścić do kolejnej porażki przy zaskarżeniu ponownie wydanej decyzji w tej samej sprawie?
Jak organ powinien realizować wskazania sądu zawarte w pisemnym uzasadnieniu wyroku, żeby uniknąć kolejnej porażki?
Na te pytania istotny wpływ ma ostatnia gruntowna nowelizacja p.p.s.a. dokonana ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2015, poz. 658).

Program szkolenia: 

  1. Analiza uprawnień procesowych przysługujących organowi administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  2. Odpowiedź na skargę jako sposób na przeciwdziałanie zbyt pochopnemu uwzględnianiu przez sądy administracyjne składanych skarg (analiza prawidłowej konstrukcji oraz zawartości odpowiedzi na skargę),
  3. Organ administracji publicznej w postępowaniu kasacyjnym i zażaleniowym,
  4. Analiza najistotniejszych z perspektywy organu administracji publicznej zmian w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2012, poz. 270 ze zm.), dokonanych mocą ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2015, poz. 658),
  5.  Analiza dalszych kwestii wyłaniających się na tle stosowania p.p.s.a. z perspektywy działania konkretnego organu administracji publicznej.