ROZLICZANIE PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W LATACH 2014-2020

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom procesu prawidłowego rozliczania projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Program szkolenia

 1. WARUNKI KONSTRUOWANIA BUDŻETU PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS
  • Koszty bezpośrednie (konstrukcja projektu „standardowa” oraz ryczałtowa
  • Koszty pośrednie (limity w zależności od wielkości projektu)
 2. WARUNKI I PROCEDURY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW EFS:
  • Zasięg geograficzny kwalifikowalności wydatków
  • Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków
  • Ocena kwalifikowalności projektu
  • Trwałość projektu
  • Ocena kwalifikowalności wydatków
  • Wydatki niekwalifikowane
  • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
  • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (Prawo Zamówień Publicznych, Zasada Konkurencyjności)
  • Zakaz podwójnego finansowania
  • Cross-financing
  • Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu do czasu jego ukończenia
  • Opłaty finansowe, doradztwo związane z realizacją projektu a koszty kwalifikowane
  • Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zakup, amortyzacja, leasing)
  • VAT oraz inne podatki
  • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
  • Koszty pośrednie
 3. KOSZTY ZWIĄZANE Z ANGAŻOWANIEM PERSONELU
  • Stosunek pracy
  • Stosunek cywilnoprawny
  • Osoby samo zatrudnione
  • Inne formy angażowania personelu (nagrody, dodatki)
 4. ROZLICZANIE EFEKTÓW PROJEKTU
 5. PROJEKTY PARTNERSKIE
 6. UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA PROJEKTÓW
  • Stosowanie uproszczonych metod rozliczania (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe)
  • Weryfikacja wydatków rozliczanych metodą ryczałtową
 7. REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI
 8. HARMONOGRAM PŁATNOŚCI
 9. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS - Analiza dokumentu (postęp rzeczowy, postęp finansowy)
 10. PYTANIA
 11. PODSUMOWANIE SZKOLENIA
 12. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA