Dotacje ze środków publicznych - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania

ADRESACI

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli, a także przedstawiciele jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, ubiegających się o dotacje lub korzystających z dotacji.

CEL

Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prawa dotacyjnego, poprawa umiejętności finansowej i merytorycznej analizy wniosków o dotację oraz składanych sprawozdań. Aktywny udział w szkoleniu zmniejszy ryzyko popełnienia błędów przy udzielaniu dotacji, wykorzystywaniu, rozliczaniu i przyjęciu sprawozdania z dofinansowanego zadania publicznego.

METODA

Wykład w oparciu o przepisy, warsztaty - analiza istotnych przesłanek udzielania dotacji, kręgu uprawnionych dotacjobiorców oraz trybu finansowania, case study w oparciu o wyniki kontroli udzielania dotacji

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prawne podstawy udzielania i rozliczania dotacji:
  • definicja i rodzaje dotacji określone w ustawie o finansach publicznych,
  • charakter prawny dotacji udzielonej z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z państwowego funduszu celowego,
  • dotacje udzielane na podstawie poszczególnych ustaw – przegląd rozwiązań i najnowszych zmian dotyczących m.in. dotacji dla organizacji pozarządowych, dotacji oświatowych oraz zadań zlecanych samorządom,
  • dotacja jako zaliczka a dopuszczalność refundacji,
  • rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in. dotacji podmiotowych, przedmiotowych, finansowania inwestycji.,
  • specyfika finansowania projektów unijnych.
 2. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji:
  • podmioty uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem a dotacje pobrane nienależnie,
  • zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań (przeznaczenie dotacji),
  • terminy i formy wykorzystania dotacji,
  • planowane produkty i rezultaty dotowanych działań,
  • wkład własny dotacjobiorców oraz pozostałe źródła finansowania,
  • limity dofinansowania a dotacja pobrana w nadmiernej wysokości,
  • kwota dotacji a harmonogram realizacji zadania,
  • kryteria oceny wniosków.
 3. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym:
  • termin i forma złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
  • zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań z realizacji zadania publicznego,
  • rzeczowym i finansowym - termin i forma,
  • kontrola realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami kontroli w administracji rządowej.
 4. Dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi:
  • pojęcie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
  • termin i forma ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi oraz zasady naliczania odsetek,
  • możliwość i zasady stosowania ulg w spłacie dotacji podlegających zwrotowi,
  • dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej,
  • przymusowa egzekucja kwot dotacji podlegających zwrotowi.
 5. Wyłączenia z udzielenia dotacji w formie współfinansowania krajowego -  podmioty wykluczone z możliwości dofinansowania projektów środkami unijnymi i krajowymi na podst. art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz przesłanki wykluczenia
 6. Konstruowanie umów o dotację (
  • elementy niezbędne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących
  • zasady wynikające z wytycznych dotyczących dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych,
  • elementy dodatkowe ułatwiające realizację i rozliczenie zadania,
  • analiza przykładowych umów i postanowień umownych.
 7. Najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji - analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpień pokontrolnych NIK i RIO:
  • przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji,
  • niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji,
  • nieustalenie kwoty dotacji do zwrotu w prawidłowej wysokości,
  • wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,
  • nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,
  • niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,
  • naruszenia dotyczące dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinansowanych ze środków unijnych.