Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli

ADRESACI SZKOLENIA

Kierownicy jednostek, dyrektorzy, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni, koordynatorzy kontroli zarządczej  i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w ocenie i poprawie systemu kontroli zarządczej stosowanego w reprezentowanych przez nich jednostkach w świetle wyników kontroli realizacji kontroli zarządczej przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz inne organy, zwłaszcza w zakresie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności mechanizmów kontroli zarządczej.

METODA

Wykład w oparciu o prezentację, dyskusja, analiza przykładowych wystąpień pokontrolnych oraz przykładów zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Kontrole Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i innych organów dotyczące realizacji kontroli zarządczej oraz celów i mierników w budżecie zadaniowym

 1. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie realizacji kontroli zarządczej
 2. Najczęstsze uwagi i wnioski organów kontrolnych dotyczące m.in. zarządzania ryzykiem, określania celów i planowania zadań, zakresów czynności pracowników, udzielania zamówień publicznych, ochrony zasobów, przestrzegania etyki.

II. Błędy dotyczące zakresu podmiotowego kontroli zarządczej

 1. Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli zarządczej
 2. Osoby realizujące kontrolę zarządczą
 3. Przypisanie poszczególnym osobom obowiązków z zakresu kontroli zarządczej
 4. Rola kierownika jednostki, przełożonych komórek organizacyjnych, działu kontroli wewnętrznej, audytora wewnętrznego, głównego księgowego i pozostałych pracowników jednostki

III. Błędy dotyczące zakresu przedmiotowego kontroli zarządczej

 1. Błędy dotyczące samej istoty kontroli zarządczej (m.in. utożsamianie kontroli zarządczej wyłącznie z tworzeniem dokumentów na wypadek kontroli zewnętrznej, zarządzanie ryzykiem jako skomplikowana i niezrozumiała pracochłonna procedura nieprzynosząca żadnych korzyści)
 2. Utożsamianie kontroli zarządczej z kontrolą finansową lub kontrolą wewnętrzną, wykonywaną przez główną księgową lub dział kontroli
 3. Działania służące osiąganiu celów i realizacji zadań a obszary kontroli zarządczej określone w ustawie
 4. Brak integracji rozwiązań wynikających z kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, zarządzania procesowego oraz zarządzania jakością, np. zgodnie z ISO 9001.

IV. Błędy dotyczące adekwatności, skuteczności i efektywności istniejących i wprowadzanych mechanizmów kontroli zarządczej

 1. Znaczenie istnienia formalnego systemu zarządzania ryzykiem
 2. Ocena istniejących w jednostce procedur pisemnych i dobrych praktyk a niezbędne zmiany
 3. Przesłanki oceny kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli NIK

V. Błędy w zakresie monitorowania i dokumentowania realizacji kontroli zarządczej

 1. Nadzór nad bieżącym wykonywaniem zadań a monitorowanie  systemu kontroli zarządczej w jednostce oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych
 2. Źródła informacji o stanie kontroli zarządczej
 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy samooceny kontroli zarządczej

VI. Błędy w zarządzaniu popełniane w poszczególnych obszarach realizacji kontroli zarządczej

 1. Środowisko wewnętrzne: błędy w zakresie etyki, kompetencji, struktury, organizacji pracy oraz delegowania zadań i obowiązków,
 2. Cele i zarządzanie ryzykiem: brak rozróżnienia celów i zadań, błędne określanie celów strategicznych i operacyjnych, stosowanie mierników niezwiązanych z celem, fikcyjne zarządzanie ryzykiem w zakresie identyfikacji ryzyk, analizy i oceny ryzyka, progów akceptowalności ryzyka, brak monitorowanie poziomu ryzyk i skuteczności przeciwdziałań, niezrozumiałość rejestru ryzyk
 3. Mechanizmy kontroli: nieprawidłowe ustalenia dotyczące istniejących mechanizmów kontrolnych i nowych przeciwdziałań, nieadekwatność rozwiązań w stosunku do potrzeb/problemów w jednostce
 4. Informacja i komunikacja: brak prawidłowego pozyskiwania i przepływu informacji, nieprawidłowości w komunikacji pisemnej, ustnej i elektronicznej, nieudostępnianie informacji publicznej, brak merytorycznej oceny efektów pracy, poziomu realizacji zadań oraz osiągnięcia celów

VII. Analiza przykładowych wystąpień pokontrolnych oraz praktyk stosowanych w jednostkach reprezentowanych przez uczestników szkolenia