PRZECIWDZIAŁANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW I KORUPCJI W URZĘDZIE

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Konflikt interesów i korupcja w urzędzie – opisy zjawisk:
 • konflikt interesów na tle pozostałych typów konfliktu;
 • przykłady konfliktów interesów;
 • zjawisko korupcji;
 • przykłady korupcji ;
 • wielowymiarowy kontekst w/w zjawisk – konieczność rozwiązań systemowych;
 • społeczny odbiór w/w zjawisk w badaniach;
 • statystyki dotyczące konfliktu interesów i korupcji.
2. Przyczyny konfliktu interesów i korupcji w urzędzie:
 • wielość źródeł;
 • korzyści urzędu a korzyści własne;
 • narzędziowe traktowanie pracy w urzędzie.
3. Przeciwdziałanie korupcji i działania w sytuacji sprzeczności interesów:
 • stan prawny regulujący zagadnienia;
 • instytucje dbające o prawidłowość działania;
 • karalne oraz naganne formy szkodliwych zjawisk;
 • główne typy zjawisk:
  • przestępczość korupcyjna;
  • konflikt interesów;
  • nepotyzmem;
  • kontrola pochodzenia majątków osób pełniących funkcje publiczne;
  • handel wpływami;
  • finansowanie działalności politycznej;
  • zasady prowadzenia tzw. działalności lobbingowej;
  • gospodarowanie środkami publicznymi;
  • zapewnienie przejrzystości działań urzędu.
4. Mapa ryzyk związanych z konfliktem interesów i korupcją:
 • czytelność zjawisk w urzędzie;
 • oznaczenie sytuacji gdzie powstają ryzyka;
 • opisy zasad postępowania;
 • czytelne kryteria decyzji;
 • mechanizmy nadzoru i kontroli.
5. Główne mechanizmy korupcjogenne:
 • w sferze stanowienia i stosowania prawa;
 • dowolność postępowania;
 • konflikt interesów;
 • brak jawności postępowania;
 • kumulowanie uprawnień;
 • lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości;
 • brak odpowiedzialności osobistej.
6. Metody i techniki prewencji:
 • przegląd stosowanych metod i technik prewencji;
 • ocena zakresu i siły ich oddziaływania;
 • analiza użyteczności w zastosowaniu do specyfiki działania urzędu.
7. Akty prawne, dokumenty i instytucje mające wpływ na przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów.
8. Podsumowanie szkolenia.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej.

METODYKA SZKOLENIA

Szkolenie jest prowadzone w sposób umożliwiający najbardziej efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności.