Anna Lewandowska

Wieloletni trener z dziedziny prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego. Ekspert z finansów publicznych oraz z pozyskiwania, realizacji oraz rozliczania projektów w ramach środków zagranicznych, w tym funduszy unijnych. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku administracja specjalizacja administracja rządowa i samorządowa oraz specjalizacja stosunki międzynarodowe i integracja europejska. 

Pracowała w Ministerstwie Środowiska, gdzie miedzy innymi zajmowała się nadzorem nad projektami unijnymi, w tym realizacją, rozliczaniem i certyfikacją środków unijnych. Ponadto, przez 6 lat była członkiem Zespołów Kontrolujących projekty w zakresie proceduralnym i finansowym realizowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto, podczas pracy w Ministerstwie Środowiska zajmowała się także, prowadzeniem szkoleń dla Instytucji Wdrażających Program Infrastruktura i Środowisko I-V osi priorytetowej oraz uczestniczyła w opracowaniu Zaleceń i Wytycznych w zakresie realizacji projektów z udziałem środków unijnych. 

Wieloletnia instruktorka harcerska, która podczas swojej służby harcerskiej prowadziła szkolenia na Kursach dla Wychowawców Kolonijnych i Kursach dla Kierowników Placówki Wypoczynkowej oraz pozyskiwała dotacje i granty dla organizacji pożytku publicznego.

Obecnie zajmuje się doradztwem z zakresu prawa ochrony środowiska dla administracji rządowej i samorządowej, szkoleniami oraz pozyskiwaniem dotacji z Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla różnych Beneficjentów.