Stanisław Sarzyński

Doświadczony Trener i Doradca w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem, środków unijnych, zamówień publicznych oraz podatku VAT w sektorze publicznym. Nauczyciel akademicki – starszy wykładowca, członek uczelnianego zespołu ds. pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego. Z wykształcenia prawnik, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego UMCS w Lublinie, certyfikowany doradca europejski, absolwent studiów podyplomowych z rachunkowości. Posiada umiejętność syntetycznego przedstawiania trudnych problemów i ich rozwiązywania, nabytą podczas pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, Trenera i Doradcy. Prezentuje szacunek wobec innych osób i ich potrzeb połączony z życzliwością i poczuciem humoru. Umiejętność pracy ze zróżnicowanymi grupami, umiejętność planowania, realizacji i rozliczania projektów pod presją czasu. Znajomość prawa finansowego, podatkowego, prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego oraz problemów zarządczych dotyczących administracji publicznej, NGO oraz osób fizycznych. Duża wiedza i praktyka z zakresu finansów publicznych, prawa, funduszy unijnych i zamówień publicznych.