PROCEDURY EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ W PRAKTYCE ORGANU ADMINISTRACJI

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z praktyką postępowania egzekucyjnego w administracji począwszy od obowiązków wierzyciela, poprzez postępowanie upominawcze, właściwe postępowanie egzekucyjne, stosowanie środków egzekucyjnych aż do postępowania orzeczniczego. Szkolenie ma na celu omówienie nowelizacji procedury egzekucyjnej (data wejścia w życie 1 lipiec i 8 wrzesień 2016r.) oraz zaznaczyć kolejne wielkie zmiany nad którymi pracuje ustawodawca a które mają całkowicie zmienić obraz aktualnej egzekucji administracyjnej (zmiana wysokości opłaty wierzycielskiej z 5% na 10%, rozpatrywanie zarzutów wyłącznie przez wierzyciela itd.).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • prawidłowo prowadzić postępowanie przedegzekucyjne;
 • zastosować środki egzekucyjne;
 • wydać prawidłowe orzeczenia w ramach postępowania egzekucyjnego;
 • wystawiać prawidłowo tytuły wykonawcze i upomnienia;
 • prawidłowo ustalić właściwość organu egzekucyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą o wzajemnej pomocy itp.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Źródła prawne i zasady postępowania egzekucyjnego:
 • akty normatywne regulujące materię egzekucji administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami ustawy o Administracji Podatkowej, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia;
 • zakres stosowania egzekucji administracyjnej, przedmiot egzekucji – nowości;
 • podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym, (zobowiązany, wierzyciel, podmioty na prawach strony wg. k.p.a., organ egzekucyjny);
 • przetwarzanie i ochrona danych osobowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (regulacja art.36 ustawy a przepisy ustawy o ochronie danych osobowych).
2. Pozycja prawna wierzyciela i organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
 • zmiany w obowiązkach i uprawnieniach wierzyciela oraz kierownika jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego jako organ upoważniony do wykonywania w imieniu jednostki samorządu terytorialnego praw i obowiązków wierzyciela (nowość);
 • naczelnik urzędu skarbowego jako organ egzekucji administracyjnej należności wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego stanowiących dochód budżetu państwa (nowość);
 • dyrektor izby skarbowej jako organ przejmujący kompetencje wojewody w zakresie dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz przydziału i rozliczenia serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego (nowość);
 • nowa możliwość powierzenia przez naczelników urzędów skarbowych prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego lub związek takich jednostek spraw należących do właściwości naczelnika urzędu skarbowego, w tym do przekazania, w drodze porozumienia, egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • zmiana kompetencji Dyrektorów Oddziałów zakładu Ubezpieczeń Społecznych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w charakterze organu egzekucji (nowość – 09.2016r.).
3. Stosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowość – 8 wrzesień 2016r.).
4. Postępowanie przedegzekucyjne:
 • obowiązki wierzyciela w zakresie kontroli wpłat  dokonywanych przez zobowiązanych;
 • nowe zasady podejmowania przez wierzycieli wobec zobowiązanego działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku;
 • windykacja miękka;
 • obowiązek wystawienia upomnienia i prawne  konsekwencje naruszenia obowiązku, okoliczności wyłączające obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego w świetle nowych przepisów wykonawczych;
 • tytuł wykonawczy – nowy obowiązek wskazywania przez wierzyciela w tytule wykonawczym i zarządzeniu zabezpieczenia numeru PESEL lub NIP, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, z zagrożeniem nieprzystąpienia do egzekucji lub wykonania zarządzenia.
5. Przebieg egzekucji administracyjnej:
 • zasady prowadzenia egzekucji;
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej;
 • postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji (rozszerzono przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny o przypadki, gdy zostanie uprawdopodobnione, iż nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne);
 • nowe uprawnienie wierzyciela do odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec zobowiązanego w sytuacji, gdy nie upłynęło 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art.59§2 ustawy;
 • ustalanie właściwości organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
6. Środki obrony zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
 • zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty;
 • wniosek z art.13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawie zwolnienia przedmiotu spod zajęcia;
 • skarga na czynności organu egzekucyjnego a pozycja wierzyciela (zmianie uległa właściwość organu do rozpatrywania skargi na czynności egzekucyjne, przewlekłość postępowania egzekucyjnego, naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji);
 • nowa zasada stosowania instytucji wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego wyłącznie z urzędu);
 • zawieszenie i umorzenie egzekucji.
7. Zbieg egzekucji (sądowa i administracyjna) – całkowicie nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji administracyjnej i sądowej, nowe zasady rozliczania kosztów egzekucyjnych w efekcie rozstrzygnięcia zbiegu, komunikacja elektroniczna między organami (8 wrzesień 2016r.).
8. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym:
 • środki stosowane w postępowaniu zwykłym;
 • stosowanie przymusu natychmiastowego;
 • uproszczone postępowanie egzekucyjne;
9. Egzekucja należności pieniężnych:
 • podstawy prawne obowiązków o charakterze pieniężnym podlegających egzekucji administracyjnej;
 • organy wykonujące egzekucję administracyjną należności pieniężnych i organy nadzoru;
 • środki egzekucji należności pieniężnych (ogólny zarys);
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę;
 • egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego;
 • egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych;
 • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych;
 • podstawa do zastosowania środków egzekucyjnych;
 • wstąpienie w całość uprawnień zobowiązanych;
 • postępowanie w sprawie nakazania wyjawienia majątku;
 • kontrolowanie dłużników zajętych wierzytelności;
 • egzekucja z ruchomości;
 • egzekucja z nieruchomości (zmiany wprowadzone ustawą o wzajemnej pomocy, uchylenie przesłanek formalnych wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, postanowienie w przedmiocie nieprzystąpienia do egzekucji w konsekwencji niewpłacenia zaliczki przez wierzyciela).
10. Problematyka kosztów egzekucyjnych, zaliczek i opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym:
 • nowy rozszerzony katalog wydatków egzekucyjnych obciążających zobowiązanego o koszty przekazania państwom członkowskim lub państwom trzecim środków pieniężnych wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym;
 • nowa podstawa prawna do nieobciążania kosztami egzekucyjnymi oraz opłatą, o której mowa w art.64c§2 ustawy, wierzyciela będącego naczelnikiem urzędu skarbowego albo dyrektora izby celnej;
 • zmiana procedury ustalania wysokości kosztów egzekucyjnych;
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt SK 31/14, Dz.U. z 2016 r., poz. 1244, stwierdzający niezgodność z Konstytucją przepisów dotyczących kosztów egzekucyjnych.
ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracji rządowej.

METODYKA SZKOLENIA

Szkolenie jest prowadzone w sposób umożliwiający najbardziej efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności:

 • interaktywne mini-wykłady;
 • casusy;
 • dyskusje problemowe;
 • czynny udział uczestników.