Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udział w szkoleniu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących osób objętych odpowiedzialnością, w tym kierownika jednostki i upoważnionych pracowników, czynów stanowiących naruszenie dyscypliny, jak również orzekanych za nie kar oraz postępowania.

METODA

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, akty prawne, orzecznictwo komisji orzekających, połączony z dyskusją na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zakres ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 2. Osoby ponoszące odpowiedzialność
  • odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
  • odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli
  • odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. ustawie o służbie cywilnej, ustawach samorządowych
  • odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych
 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)
 4. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi
 5. Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 6. Przesłanki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary
 7. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych
  • należności publiczne (Skarbu Państwa, JST lub jednostki)
  • rozliczenia z właściwym budżetem
  • dokonywanie wydatków: upoważnienie,  dotacje, środki unijne
  • zaciąganie i wykonywanie zobowiązań
  • zamówienia publiczne
  • udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi
  • inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa
  • zaniechanie audytu wewnętrznego
  • kontrola zarządcza
  • wstępna kontrola dokonywana przez głównego księgowego
 8. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 9. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 10. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania
 11. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
 12. Złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu
 13. Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego
 14. Obowiązki komisji orzekających
 15. Prawa i obowiązki obwinionego
 16. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia)