NAJWIĘKSZE PROBLEMY NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W 2017 R. - WYJAŚNIENIA, KOMENTARZE, WZORY PISM 

Opis szkolenia:

Niniejsze szkolenie dedykowane jest dla prawników, pracowników organów w praktyce stosujących w ramach realizacji powierzonych spraw regulacje znowelizowanego KPA. Szkolenie ma wyjaśnić największe wątpliwości i problemy pojawiające się w związku z nowelizacją. W ramach szkolenia omówione zostaną casusy, wykładowca zaproponuje konkretne rozwiązania prawne i instytucjonalne jak tez wzory pism do stosowania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych

Metodyka:

wykład, warsztat, prezentacja, dyskusja

Czas szkolenia:

6 godzin zegarowych

 Program:
 1. Zasada in dubio pro libertate ( art. 7a kpa) w praktyce organów.
 2. Zasada in dubio pro reo ( art. 81 kpa) w praktyce organów.
 3. Decyzje ostateczne a prawomocne- wyjaśnienia
 4. Ponaglenia – problemy praktyczne:
  • jakich postępowań dotyczą ponaglenia,
  • czy ponaglenie to „nowe zażalenie na zawiadomienie z art. 36kpa”,
  • obowiązki organu w związku z złożeniem ponaglenia do organu
  • obowiązki organu w związku z postanowieniem organu nadzoru wydanym w sprawie ponaglenia.
  • wzory pism
 5. Problematyka terminu do usunięcia braków formalnych- art. 64§ 2 kpa
  • zasady określania terminu do usunięcia braków formalnych,
  • kiedy i czy można „przedłużyć” termin do usunięcia braków formalnych,
  • pozostawienie wniosku strony bez rozpoznania
  • wzory pism
 6. Problematyka stosowania art. 79 kpa
  • czym jest informacja o niespełnionych przesłankach,
  • co powinna zawierać informacja o niespełnionych pozytywnych przesłankach,
  • termin do przedstawienia dodatkowych dowodów,
  • wzory pism
 7. Problematyka zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji.
  • pouczenie o możliwości i skutkach zrzeczenia się odwołania,
  • czy możliwe będzie skuteczne wycofanie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania,
  • skutki zrzeczenia się odwołania
  • wzory oświadczeń
 8. Problematyka decyzji kasatoryjnych- art. 138 § 2, § 2a kpa
 9. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnych
  • jak i kiedy można wnieść sprzeciw od decyzji kasatoryjnej,
  • jakie są konsekwencje wniesienia przez stronę sprzeciwu,
  • obowiązki organu w związku z wniesieniem sprzeciwu i jego rozpoznaniem i orzeczeniem WSA,
 10. Milczące załatwienie sprawy- zagadnienia praktyczne
 11. Mediacje
  • mediacja – w jakich sprawach?
  • uczestnicy mediacji
  • kto może być mediatorem?
  • jak przygotować się do mediacji i ją prowadzić- krok o kroku
  • zakończenie mediacji z ugoda i bez zawarcia ugody- konsekwencje dla organu.