INSTYTUCJE PROCESOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO NA GRUNCIE UREGULOWAŃ ZAWARTYCH W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ZE SZCZEGÓŁNYM UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZONYCH ZMIAN

 

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnym. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych z uwzględnieniem kolejnej nowelizacji, której przepisy wchodzą w życie 1 czerwca 2017r. Szkolenie szczegółowo omawia zmiany  wprowadzające do procedury administracyjnej tak znaczące jak – mediacja, nowe elementy decyzji, usankcjonowanie potwierdzania za zgodność kserokopii oryginałów przedstawionych przez stronę przez upoważnionego pracownika organu, prawo do zrzeczenia się odwołania i wiele innych.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Praktyka urzędnicza stosowania regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego (charakterystyka, najczęstsze uchybienia w praktyce organów stosujących prawo administracyjne).

2. Najnowsze zmiany w przepisach k.p.a., których wejście w życie planowane jest w połowie 2017r. – ogólna charakterystyka.

3. Organy i ich właściwość.

4. Wyłączenie organu i jego pracowników.

5. Strona postępowania, udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego i statutowego (nowa forma pełnomocnictwa procesowego), wyłączenia od obowiązku ustanawiania pełnomocnika do doręczeń w kraju w wypadku wskazania elektronicznego adresu do doręczeń, zapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu, ustalanie faktycznego adresu zamieszkania strony postępowania.

6. Zasady wszczynania i załatwiania spraw (tradycyjne i elektroniczne, ePUAP, SEKAP) doręczenia, wezwania, doręczenia na elektroniczny adres wskazany przez stronę postępowania, fikcja doręczenia elektronicznego, nowe elementy wniosku wszczynającego postępowanie, możliwości wzywania na adres elektroniczny wskazany przez stronę we wniosku.

7. Terminy procesowe oraz materialno-prawne, prekluzja, charakterystyka terminów procesowych oraz materialno-prawnych, definicja, skutki uchybienia, instytucja przywracania uchybionych terminów, metodologia wnioskowania o charakterze danego termin. usuwaniu nieprawidłowości (art.111-113 k.p.a., art.132 k.p.a.), PONAGLENIA – NOWOŚĆ. Wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy.

8. Postępowania uproszczone.

9. Przedłużenie terminu do załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym, ponaglenia jako nowy środek służący kwestionowaniu bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania.

10. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.

11. Zasady przywracania terminu lub odmowy przywrócenia terminu (art.58-59 k.p.a.) – także w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

12. Postępowanie dowodowe, zasady udostępniania akt stronom, dowodowe zasady ogólne postępowania, cel oraz przebieg postępowania wyjaśniającego, cel postępowania dowodowego, ocena materiału dowodowego, rozprawa administracyjna, cel, przebieg, praktyczne zastosowanie (adnotacja w formie dokumentu elektronicznego, możliwość procedowania strony w systemie teleinformatycznym organu, elektroniczny dostęp do akt postępowania, elektroniczne kopie i wyciągi z akt postępowań). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.

13. Postępowanie administracyjne – przebieg, przeszkody w prowadzeniu postępowania, zawieszenie postępowania administracyjnego.

14. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający – NOWOŚĆ.

15. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma – mediacja.

16. Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej – umowa administracyjna między stroną a organem administracji.

17. Zwiększenie znaczenia ugody administracyjnej.

18. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie – nowe elementy w decyzji:

  • decyzja wydana z zachowaniem formy tradycyjnej – wymogi ważności aktu prawnego;
  • decyzja wydawana w postaci dokumentu elektronicznego jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie (charakter, forma, elementy obligatoryjne, wadliwość elektronicznych decyzji administracyjnych);
  • bezprzedmiotowość postępowania.

19. Postanowienie wydawane w formie tradycyjnej oraz dokumentu elektronicznego jako akt procesowy dotyczący kwestii wynikających w toku postępowania oraz akt rozstrzygający merytorycznie (charakter, forma, elementy obligatoryjne, wadliwość elektronicznych decyzji administracyjnych).

20. Tzw. „milczące załatwianie spraw administracyjnych” – NOWOŚĆ.

21. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie – NOWOŚĆ.

22. Zasady wydawania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym (nowa regulacja art.220 k.p.a.).

23. Zwykłe środki zaskarżenia:

  • odwołanie – pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie braków formalnych;
  • zażalenie;
  • samokontrola organu;
  • prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania – NOWOŚĆ.

24. Nadzwyczajne sposoby wzruszenia aktów decyzyjnych organu:

  • wznowienie postępowania;
  • uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności aktu;
  • wygaśnięcie.

25. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (wzory skarg, wzory wniosków, wzory odpowiedzi na skargi wydawane w ramach k.p.a.).

26. Koszty postępowania, zasady naliczania i egzekwowania kosztów postępowania administracyjnego.

27. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników organów administracji publicznej stosujących w swej pracy regulacje kodeksu postępowania administracyjnego, sekretarzy oraz radców prawnych. 

METODYKA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 8 godzin. Formuła szkolenia oparta jest w głównej mierze na ćwiczeniach, praktycznych przykładach oraz warsztatach przeplatanych wykładem.